Spring naar content

ALGEMENE VOORWAARDEN MVM VAN SLOBBE BV

ALGEMENE VOORWAARDEN MVM VAN SLOBBE B.V.

Algemene voorwaarden

Van: MvM van Slobbe B.V.
Gevestigd te: Noordhoek aan de Bisschop Hopmansstraat 50.
In deze voorwaarden wordt met MvM bedoeld MvM van Slobbe B.V.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij MvM als partij is betrokken, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen of anderszins blijkt dat partijen deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk terzijde hebben gesteld. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing, tenzij deze door MvM uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
Aanbiedingen en offertes
De door MvM gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer de afnemer de offerte voor akkoord heeft geretourneerd en MvM de opdracht aan de afnemer heeft bevestigd Een overeenkomst komt ook tot stand wanneer MvM uitvoering geeft aan een door de afnemer geretourneerde offerte of aanbieding.
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle aangeboden en geoffreerde goederen, gebruikte goederen en geen nieuwe. Aanbiedingen en offertes terzake van gebruikte goederen worden gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat deze goederen op het moment van levering nog compleet in bezit zijn van MvM. Wanneer de aangeboden of geoffreerde zaken op het moment van levering geheel of gedeeltelijk zijn tenietgegaan of incompleet geraakt, verkocht en geleverd aan een derde, is MvM gerechtigd de overeenkomst te ontbinden middels een tot de afnemer gerichte schriftelijke verklaring, zonder dat MvM gehouden is tot vergoeding van enigerlei vorm van schadevergoeding. Wanneer MvM de overeenkomst ontbindt is zij gehouden aan de afnemer terug te betalen hetgeen deze eventueel als vooruitbetaling heeft voldaan.
Mededelingen over bouwjaar en andere bijzonderheden of geleverde goederen worden gedaan naar beste weten, zonder dat MvM voor de juistheid daarvan kan instaan.
Prijs en betaling
Tenzij anders aangegeven, zijn de in een offerte of aanbieding vermeldde prijzen gesteld in Euro’s en exclusief omzetbelasting, transportkosten alsmede belastingen en heffingen die door de overheid wordenopgelegd terzake de levering en/of het vervoer.
Indien de afnemer buiten Nederland is gevestigd en in de overeenkomst tevens zijn begrepen de kosten van transport en verzekering, komen de verzekeringspenningen in de plaats van het gekochte indien het verkochte na aflevering geheel of gedeeltelijk tenietgaat.
Tenzij betaling vooraf is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van zeven dagen na factuurdatum. Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, tenzij in rechte is vast komen te staan dat aan de afnemer een recht op compensatie of opschorting toekomt.
Afnemers gevestigd buiten Nederland dienen altijd vóór aflevering te betalen. MvM is gerechtigd leveranties op te houden zolang het verschuldigde bedrag niet is voldaan, zonder gehoudenheid tot enigerlei vorm van schadevergoeding of compensatie aan de afnemer. Wanneer goederen niet kunnen worden afgeleverd omdat de afnemer niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet zal MvM de goederen voor rekening en risico van de afnemer opslaan. De kosten van opslag komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
Indien de afnemer na aanmaning en sommatie in gebreke blijft met afname of betaling is MvM gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de goederen aan een derde te verkopen en /of te verhuren en/of te leveren. De daarmee gemoeide kosten en/of winstderving komen volledig voor rekening van de afnemer. MvM is gerechtigd deze kosten en/of winstderving te compenseren met al hetgeen zij van de afnemer onder zich heeft, ongeacht de bestemming van de ontvangen bedragen.
Indien de afnemer niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen is MvM gerechtigd zowel voor als na levering zekerheid te verlangen van de afnemer. Indien de door MvM verlangde zekerheid niet of niet tijdig wordt gesteld is zij gerechtigd naar keuze haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Alle hieruit voor MvM voortvloeiende schade en winstderving komt volledig voor rekening van de afnemer.
Indien de afnemer niet binnen dertig dagen na factuurdatum tegen een factuur protesteert, wordt deze geacht door de afnemer te zijn aanvaard.
Indien de afnemer ondanks aanmaningen sommatie in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, is MvM gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, zonder dat daardoor de verplichtingen van de afnemer worden opgeschort.
Indien tussen partijen betaling in termijnen is overeengekomen dient de afnemer aan MvM een automatische incassomachtiging te verstrekken. Wordt een incasso gestorneerd of geweigerd dan is de afnemer dadelijk en zonder nadere in gebreke stelling in verzuim. Ingeval van niet tijdige betaling van termijnen of stornering, vervalt het recht op betaling in termijnen en is de afnemer dadelijk de (resterende) hoofdsom verschuldigd.
Bij niet tijdige betaling is de afnemer naast de hoofdsom tevens buitengerechtelijke incassokosten en rente verschuldigd. De rente is gelijk aan de wettelijke rente en is verschuldigd vanaf de vervaldatum van de hoofdsom op basis van het voorgaande artikel. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,- per onbetaald gelaten factuur.
Alle door MvM geleverde goederen blijven haar eigendom totdat deze volledig door de afnemer zijn voldaan. Betalingen strekken eerst in mindering op (incasso-) kosten, winstderving en rente en strekken eerst dan in mindering op de hoofdsom. Is bij een transactie een veelheid aan goederen geleverd dan gaat de eigendom van alle geleverde goederen tezamen eerst op de afnemer over, wanneer de factuur voor de gehele leverantie integraal is voldaan.
Levering
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af werkplaats MvM. Vanaf het moment van (af-)leveringzijn de goederen volledig voor risico van de afnemer.
De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. Een en ander laat onverlet de verplichting tot betaling van de overeengekomen koopsom, eventueelvermeerderd met rente en kosten.
Indien de afnemer buiten Nederland verblijft worden de goederen geacht te zijn geleverd vanaf het moment dat de goederen aan de vervoerder zijn afgeleverd.
Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de afnemer MvM dan ook schriftelijk in gebreke te stellen. Eerst na schriftelijke in gebreke stelling kan MvM in verzuim komen. MvM komt niet in verzuim wanneer de niet of niet tijdigeaflevering een gevolg is van omstandigheden die niet voor haar risico komen. Niet voor risico van MvM komt het niet (meer) voorhanden zijn van het voorwerp van overeenkomst, ongeacht de reden daarvoor.
Deelleveringen
Het is MvM toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is MvM bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Installatie
Indien overeengekomen, wordt een geleverde of verhuurde machine voor rekening van de afnemer/huurder op locatie door een monteur via MvM geïnstalleerd
De installatie is beperkt tot het in werking stellen en afregelen van de machine. De afnemer/ huurder dient ervoor zorg te dragen dat de machine op de gewenste plek is opgebouwd en dat alle hulpmiddelen waaronder electra etc. aanwezig en op de juiste plaatsen gemonteerd zijn. MvM is niet aansprakelijk voor het ontbreken van noodzakelijke hulpmiddelen.
Gebreken; klachttermijnen
De goederen worden verkocht of verhuurd voetstoots en in de staat waarin deze zich bevinden ten tijde dat de overeenkomst werd gesloten. MvM staat er niet voor in dat het verkochte of gehuurde beantwoordt aan de door de afnemer gewenste kwaliteit. Indien de huurder of afnemer daarover meer zekerheid wenst dient deze voor het sluiten van de overeenkomst voor eigen rekening een onderzoek daarnaar in te stellen.
Bij aflevering dienst de afnemer/huurder te onderzoeken of het geleverde beantwoord aan de overeenkomst. Afwijkingen of gebreken ten opzichte van het tijdstip dat de overeenkomst werd gesloten, dienen binnen twee dagen na aflevering aan MvM te worden gemeld. Na deze termijn vervalt het recht een beroep te doen op deze gebreken of afwijkingen.
MvM garandeert uitsluitend dat de goederen op het moment van levering functioneren overeenkomstig het doel.
Afnemers van zowel binnen als buiten Nederland nemen de goederen af in de staat waarin deze zich bevinden bij aflevering. Voor aflevering dient de afnemer zelf te (laten) onderzoeken of het gekochte deugdelijk functioneert. Na aflevering geconstateerde gebreken komen geheel voor rekening en risico van de afnemer.
Verhuur van goederen
Indien de afnemer goederen huurt gelden de volgende aanvullende bepalingen.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn de verhuurde goederen gebruikte goederen. Bij het ter beschikking stellen van het gehuurde dient de huurder het gehuurde onmiddellijk te inspecteren op deugdelijkheid en volledigheid. Klachten hieromtrent worden uitsluitend gehonoreerd indien daarover binnen 24 uur na terbeschikking stelling is geklaagd bij MvM.
Voor aanvang van de huurovereenkomst is de huurder een waarborgsom verschuldigd welke overeenkomt met 10% van de waarde van het gehuurde, te bepalen door MvM. De waarborgsom wordt terugbetaald aan het einde van de huurperiode en dient tot zekerheid dat het gehuurde in deugdelijke staat wordt geretourneerd. In geen geval mag de waarborgsom worden gebruikt ter voldoening van enige huurtermijn.
De huurprijs wordt bij aanvang van de huurovereenkomst bepaald. Wanneer de huurovereenkomst geldt voor een periode langer dan een kalenderjaar, dan is MvM gerechtigd de huurprijs na ommekomst van elkeperiode van 12 maanden te verhogen met een percentage dat overeenkomt met de wettelijke rente ten tijde dat de huurprijs kan worden herzien.
De huurder dient het gehuurde steeds als een goed huisvader te gebruiken en is aansprakelijk voor ondeskundig gebruik, verlies en diefstal. Voor zover mogelijk dient de huurder zich tegen de risico’s te verzekeren. Ingeval van verlies of diefstal komen de verzekeringspenningen in de plaats van het gehuurde en is MvM ten opzichte van deze schade gesubrogeerd in de rechten van de afnemer ten opzichte van de verzekeringsmaatschappij.
Indien zich een calamiteit voordoet met het gehuurde, of derden op het gehuurde beslag hebben gelegd of anderszins bezwarende rechten of aanspraken pretenderen is de huurder gehouden MvM dadelijk op de hoogte te stellen.
Indien niet anders is overeengekomen komt het dagelijks onderhoud van het gehuurde geheel voor rekening van de huurder, tenzij sprake is van onderhoud dat noodzakelijk is tot instandhouding van het gehuurde. In dat geval is MvM gerechtigd te bepalen op welke wijze reparatie plaats vindt en indien de kosten van de reparatie in verhouding tot de waarde van het gehuurde naar het oordeel van MvM onevenredig hoog zijn, is MvM gerechtigd het gehuurde terug te halen zonder gehoudenheid een vervangende machine te leveren. De huurovereenkomst eindigt dan op het moment dat de huurder het gebrek bij MvM heeft gemeld. Gedurende de periode dat de huurder ten gevolge van een gebrek dat voor risico van MvM komt geen gebruik kan maken van het gehuurde, heeft hij geen recht op vergoeding van schade doch vervalt uitsluitend voor die periode slechts de verplichting tot betaling van huurpenningen.
Aan het einde van de huurperiode dient de huurder het goed terug te brengen in de staat zoals het werd afgeleverd, tenzij de duur van de huurovereenkomst van dien aard is geweest dat redelijkerwijs van de huurder niet kan worden verlangd het gehuurde in dezelfde staat terug te brengen in dat geval geldt dat de huurder het gehuurde- alle omstandigheden in aanmerking nemend- in redelijke staat dient terug te bezorgen. Bij verschil van mening hierover wijzen partijen onderling- en bij gebreke van onderlinge overeenstemming, op verzoek van de meest gerede partij door deze aangezochte voorzitter van de kamer van koophandel – een bindend adviseur aan die tussen partijen bindend uitspraak zal doen. De bindend adviseur bepaalt ook wie van partijen het voorschot en uiteindelijk ook zijn volledige kosten moet betalen.
Bij voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst is de huurder aan de verhuurder een boete verschuldigd gelijk aan 50% van de over de resterende looptijd verschuldigde huursom. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling geldt de huurovereenkomst als van rechtswege ontbonden en dient het gehuurde terstond aan MvM te worden geretourneerd, onverkort haar aanspraken uit hoofde van de gesloten huurovereenkomst.
Bij het einde van de huurovereenkomst dient de huurder het gehuurde terug te bezorgen op de werkplaatsvan MvM.
Overmacht
Een tekortkoming van MvM kan haar niet worden toegerekend indien zij verkeert in een toestand van overmacht. Onder overmacht wordt tenminste, maar niet limitatief, begrepen: – Een bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, ongeacht de oorzak – Verlies of beschadiging van het verkochte of verhuurde – Vertraging of belemmering van vervoer van het verkochte of gehuurde, waardoor (tijdige) aflevering aan de afnemer wordt belemmerd of onmogelijk gemaakt.
In geval van overmacht heeft MvM het recht om binnen (3) drie weken na het ontstaan van de overmachtsituatie naar keuze het recht ofwel de termijn van op- of aflevering te wijzigen ofwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden zonder gehoudenheid tot vergoeding van schade en/of winstderving.
Wijziging van de voorwaarden
MvM is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. MvM zal de gewijzigde voorwaarden aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
Toepasselijk recht en geschillen
Alle overeenkomsten tussen MvM en contractspartijen worden beheerst door Nederlands Recht.
Voor zover terzake niet anders is bepaald dienen alle geschillen te worden gebracht voor de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar MvM is gevestigd.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten