Skoči na sadržaj

UVJETI MVM VAN SLOBBE BV

Opći uvjeti
Ili: MvM van Slobbe BV
Registriran na: Noordhoek na adresi Bisschop Hopmansstraat 50
U ovim uvjetima i odredbama MvM-a bit će namijenjen MvM tvrtke Slobbe BV

Primjenjivost ovih uvjeta i odredbi
Ovi se opći uvjeti primjenjuju na sve ponude i ugovore u kojima je MvM uključen kao stranka, osim ako su se stranke izričito i pismeno dogovorile drugačije ili ako se na drugi način smatra da su se stranke u cijelosti ili djelomično odrekle primjene ovih uvjeta. Bilo koja kupnja ili drugi uvjeti i odredbe kupca neće se primjenjivati, osim ako ih MvM izričito ne prihvati u pisanom obliku.
Ponude i ponude
Ponude i ponude koje daje MvM su bez angažmana i vrijede 14 dana od datuma koji je na njih propisan, ako nije drugačije određeno. Ugovor će se uspostaviti samo kada je kupac vratio ponudu na pristanak i ako je MvM kupcu priznao narudžbu. Ugovor će se također uspostaviti kada MvM izvrši ponudu ili ponudu kupca.
Ako nije izričito drugačije određeno, sva ponuđena i kotirana roba bit će rabljena roba, a ne nova. Ponude i ponude za rabljenu robu vršit će se pod odlučnim uvjetom da je ta roba u trenutku isporuke još uvijek u potpunosti u posjedu MvM-a. Kada se roba koja se nudi ili kotira u trenutku isporuke izgubi / uništi u cijelosti ili djelomično, postane nepotpuna ili je prodana i isporučena trećoj strani, MvM će imati pravo raskinuti ugovor pismenom obavijesti kupcu bez obaveze MvM-a na bilo koji oblik naknade štete. Kad MvM raskine ugovor, dužan je kupcu vratiti novac koji je uplatio kao predujam.
Izjave u vezi s godinom gradnje i ostalim pojedinostima o robi koja se nudi ili isporučuje izrađene su prema najboljem znanju MvM-a, a da MvM ne jamči točnost istih.
Cijena i plaćanje
Ako nije drugačije određeno, cijene navedene u ponudi ili ponudi bit će izražene u eurima i neće uključivati ​​porez na dodanu vrijednost, troškove prijevoza, niti poreze i namete koje je država nametnula u vezi s isporukom i / ili prijevozom.
Kada se kupac nalazi izvan Nizozemske, a troškovi prijevoza i osiguranja uključeni su u ugovor, plaćanja osiguranja zamijenit će kupljenu robu kada se prodana roba izgubi ili uništi u cijelosti ili djelomično nakon isporuke.
Ako nije dogovoreno plaćanje unaprijed, rok plaćanja bit će 7 dana od datuma računa. Plaćanje se mora izvršiti bez naknade ili obustave bez obzira na razlog, osim ako kupac nije uspostavio zakonsko pravo koje mu daje pravo na naknadu ili obustavu.
Kupci koji se nalaze izvan Nizozemske uvijek moraju platiti prije isporuke. MvM će imati pravo obustaviti isporuku sve dok dospjela uplata nije izvršena i to bez ikakve obveze nadoknade štete ili povrata kupca. Kada se roba ne može isporučiti jer kupac nije ispunio svoje financijske obveze, MvM će robu pohraniti radi računa i rizika kupca. Troškovi skladištenja u cijelosti su za račun kupca.
Kada kupac nakon zahtjeva i upozorenja ostane u zakašnjenju u pogledu prihvaćanja ili plaćanja, MvM će imati pravo raskinuti ugovor i prodati i / ili iznajmiti i / ili isporučiti robu trećoj strani. Trošak i / ili propuštena dobit zbog toga bit će u potpunosti za račun kupca. MvM ima pravo nadoknaditi ove troškove i / ili izgubljenu dobit svim novcem koji je primio od kupca, bez obzira na raspodjelu primljenih iznosa.
Kada kupac ne može ispuniti svoje financijske obveze, MvM ima pravo i prije i nakon isporuke jamstva kupca. Kada jamstvo koje zahtijeva MvM nije osigurano na vrijeme, imaće pravo po vlastitom nahođenju obustaviti svoje obveze prema ugovoru ili raskinuti ugovor. Sva nastala šteta i propuštena dobit računom kupca.
Kad kupac ne ospori račun u roku od trideset dana od datuma računa, smatrat će se da ga je kupac prihvatio.
Ako kupac unatoč potražnji i upozorenju ostane u zakašnjenju u pogledu ispunjenja svojih obveza, MvM će imati pravo obustaviti ispunjenje svojih obveza, a da to ne uzrokuje obustavu obveza kupca.
Kad se stranke slože s obročnim plaćanjem, kupac mora pružiti MvM-u automatsko odobrenje za naplatu. Ako se automatsko plaćanje poništi ili odbije, kupac će biti odmah i bez daljnje obavijesti o tome u zadanom stanju. U slučaju neplaćanja na vrijeme ili storniranja plaćanja, pravo na plaćanje u postrojenjima prestaje, a kupac će odmah dospjeti do preostalog iznosa glavnice.
Kupac će u slučaju neplaćanja na vrijeme, uz glavnicu, dospjeti i izvansudskim troškovima naplate i kamatama. Kamata je identična zakonskoj kamati i dospijeva od datuma dospijeća računa ili dospijeća glavnice utvrđene u prethodnom članku. Izvansudski troškovi naplate utvrđuju se kao 15% od iznosa glavnice, s najmanje 250 eura po neplaćenom računu.
Sva roba koju isporučuje MvM ostaje njegovo vlasništvo dok je kupac ne plati u cijelosti. Isplate se prvo primjenjuju na smanjenje troškova (naplate), propuštene dobiti i kamata prije nego što se primjenjuju na smanjenje glavnice. Kada transakcija uključuje isporuku višestruke robe, tada će vlasništvo nad svim isporučenim dobrima prenijeti na kupca tek nakon što je račun za cjelokupnu isporuku u potpunosti ispražnjen.
dostava
4.1 Ako nije drugačije ugovoreno, isporuke će biti tvornica MvM, od trenutka isporuke roba je na rizik kupaca.
4.2 Kupac je dužan prihvatiti kupljenu robu u trenutku kada joj je isporučena ili u trenutku kada joj je trebala biti isporučena u skladu s ugovorom.
4.3 Ako kupac odbije prihvaćanje ili bude nemaran pri davanju uputa potrebnih za isporuku, roba će se čuvati zbog kupca i zbog rizika. U tom će slučaju kupac snositi sve dodatne troškove, uključujući u svim slučajevima troškove skladištenja. Sve ovo prejudicirat će, ne dovodeći u pitanje plaćanje ugovorene kupoprodajne cijene, uvećano po potrebi za kamate i troškove.
4.4 Kad se kupac nalazi izvan Nizozemske, smatrat će se da je roba isporučena od trenutka prijenosa prijevozniku.
Rok isporuke
Dogovoreni rokovi isporuke nisu rokovi, osim ako nije izričito drugačije dogovoreno. U slučaju neuspješne isporuke na vrijeme, kupac stoga mora pismeno obavijestiti MvM da je zadana. Tek nakon pismene obavijesti MvM može postati zadana postavka. MvM neće postati zadani kada je neuspjeh u isporuci ili neuspjeh isporuke na vrijeme rezultat okolnosti za koje ne snosi rizik. Predmet ugovora koji (više) nije dostupan nije na rizik MvM-a, bez obzira na razlog za to.
Djelomične isporuke
MvM-u je dopušteno isporučiti robu djelomično, osim ako djelomična isporuka nema autonomnu vrijednost. Ako se roba isporučuje djelomično, MvM će biti ovlašten fakturirati svaki dio zasebno.
Montaža
Po dogovoru stroj koji je isporučen ili unajmljen mora biti instaliran za račun kupca / najmoprimca na mjestu od strane montera MvM
Instalacija će biti ograničena na puštanje stroja u rad i njegovo podešavanje. Kupac / najmoprimac mora osigurati da je stroj sastavljen na zakazanom mjestu i da su svi resursi, uključujući električnu energiju, prisutni i postavljeni na odgovarajućim mjestima. MvM nije odgovoran za propuštanje potrebnih resursa.
Nedostaci; rok za prigovor
Roba se prodaje ili daje u zakup na rizik kupca / najmoprimca i u stanju u kojem je bila kad je ugovor zaključen. MvM ne jamči da roba koja se prodaje ili daje u zakup udovoljava kupčevim zahtjevima kvalitete. Ako najmoprimac ili kupac zatraže veću sigurnost u tom pogledu, može to pokrenuti za svoj račun prije zaključenja ugovora.
Nakon isporuke kupac / najmoprimac treba utvrditi ispunjava li isporučena roba ugovor. MvM mora biti obaviješten o odstupanjima ili nedostacima u odnosu na vrijeme u kojem je ugovor sklopljen u roku od dva dana od isporuke. Nakon tog razdoblja prestaje pravo na žalbu na ove nedostatke ili odstupanja.
Jamstvo MvM-a bit će ograničeno na jamčenje da roba funkcionira kako je predviđeno u trenutku isporuke.
Kupci izvan Nizozemske prihvatit će robu u njenom stanju nakon isporuke. Prije isporuke kupac mora (neka) ispitati (d) kupljenu robu radi ispravnog funkcioniranja. Kvarovi koji se otkriju nakon isporuke u cijelosti su za račun i rizik kupca.
Zakup robe
Kad kupac iznajmljuje robu, primjenjuju se sljedeće dodatne odredbe.
Ako nije izričito drugačije ugovoreno, roba u najmu bit će rabljena roba. Kad se roba u najmu stavi na raspolaganje, najmoprimac ju mora odmah pregledati radi ispravnosti i potpunosti. Prigovori u vezi s takvom robom prihvaćaju se samo kada se MvM-u podnesu u roku od 24 sata nakon što postanu dostupni.
Prije početka ugovora o zakupu, najmoprimac će platiti jamčevinu u iznosu od 10% od vrijednosti robe u najmu i koju će odrediti MvM. Jamstveni depozit vraća se na kraju razdoblja najma i ima za cilj osigurati da se roba unajmljena vrati u ispravnom stanju. Iznos jamstva ni pod kojim se uvjetima ne može primijeniti za zadovoljenje bilo koje rate najma.
Cijena zakupa određuje se na početku ugovora o zakupu. Kada je ugovor o zakupu dulji od jedne kalendarske godine, MvM će na kraju svakog razdoblja od 12 mjeseci imati pravo povećati cijenu zakupa za postotak koji odgovara zakonskoj kamatnoj stopi koja se primjenjivala u trenutku kada cijena zakupa ispunjava uvjete za pregled.
Najmoprimac će se prema robi iznajmljenoj odnositi s dužnom i odgovarajućom pažnjom i odgovarat će za nepravednu primjenu, gubitak i krađu. Najmoprimac će se osigurati što je više moguće za ove rizike. U slučaju gubitka ili krađe novac osiguranja zamijenit će zakupljenu robu, a MvM će se subrogirati s obzirom na štetu u pravima kupca u odnosu na osiguravajuće društvo.
Ako je roba u najmu podložna ozbiljnom incidentu ili ako treće strane prilože zakupljenu robu ili na drugi način polažu pravo na teret ili prava, najmoprimac je dužan odmah obavijestiti MvM.
Ako nije drugačije ugovoreno, dnevno održavanje robe u zakupu u potpunosti će biti za račun najmoprimca, osim ako je takvo održavanje neophodno za daljnje postojanje robe u najmu. U tom će slučaju MvM imati pravo odlučiti kako će se popravak provesti i ako troškovi popravka budu prema MvM-ovoj procjeni nerazmjerno visoki u odnosu na vrijednost robe u zakupu, MvM ima pravo povratiti robu u zakup bez da je pod bilo kojom obvezom osiguravanja zamjenskog stroja. Ugovor o zakupu prestaje u trenutku kad je najmoprimac prijavio kvar MvM-u. Tijekom razdoblja u kojem najmoprimac ne može koristiti robu iznajmljenu kao rezultat nedostatka koji je za MvM-ov rizik, neće imati pravo na bilo kakvu naknadu štete, oslobađajući se samo obveze plaćanja zakupa za to razdoblje.
Na kraju razdoblja zakupa najmoprimac mora vratiti stvar u stanju u kojem je bio kad je isporučen, osim ako je trajanje ugovora o zakupu bilo takvo da se od zakupca ne može opravdano očekivati ​​da vrati robu zakupljenu u istom stanju. U tom slučaju najmoprimac bi trebao uzeti u obzir sve okolnosti - vratiti robu iznajmljenu u razumnom stanju. U slučaju razlike u mišljenjima o tim stranama, imenovat će arbitra koji će donijeti odluku koja obvezuje stranke - a kada ne postoji zajednički dogovor, lančar gospodarske komore na zahtjev bilo koje strane. Arbitar će također odrediti koja će stranka platiti zadržavanje i na kraju sve svoje troškove.
U slučaju prijevremenog raskida ugovora o najmu, najmoprimac će biti kažnjen s manjom novčanom kaznom u iznosu od 50% naknade za zakup dugovanog tijekom preostalog razdoblja ugovora. U slučaju likvidacije, bankrota ili moratorija na plaćanje, smatrat će se da je ugovor o zakupu raskinut po zakonu, a roba u zakupu mora se odmah vratiti u Flamingo, bez ikakvog prejudiciranja štete njegovih prava prema zaključenom ugovoru o zakupu.
Na kraju ugovora o zakupu najmoprimac mora vratiti zakupljenu robu na radno mjesto MvM-a
Viša sila
MvM se ne može smatrati odgovornim za kvar sa svoje strane kada je u situaciji više sile. Viša sila uključuje najmanje, ali ne ograničavajući se na:
Poremećaj u radu ili industrijski kvar bilo koje prirode, neovisno o uzroku ili uzroku
Gubitak ili oštećenje robe koja se prodaje ili daje u zakup
Kašnjenje ili ometanje prijevoza prodanih ili zakupljenih, onemogućavanje ili onemogućavanje (pravovremene) isporuke kupcu.
U slučajevima više sile MvM će imati pravo u roku od tri (3) tjedna od početka više sile po vlastitom nahođenju promijeniti ili razdoblje dovršenja ili isporuke ili raskinuti ugovor bez intervencije zakona bez zadržavanja naknade za propuštenu štetu i / ili dobit.
Izmjene i dopune uvjeta
MvM je ovlašten uvesti izmjene i dopune ovih uvjeta i odredbi. Ove izmjene i dopune stupaju na snagu u vremenu predviđenom za njihov početak. MvM će izmijenjene uvjete poslati drugoj strani. Kad nije određeno vrijeme da izmjene i dopune stupe na snagu, one će stupiti na snagu za drugu stranku čim bude obaviještena o izmjeni.
Mjerodavno pravo i sporovi
Svi ugovori između MvM-a i njegovih ugovornih strana regulirat će se nizozemskim zakonom.
Ukoliko nije drugačije određeno, sve sporove treba podnijeti nadležnom sudu u nadležnosti u kojem MvM ima sjedište.
Prijava na Bečku prodajnu konvenciju bit će izričito izuzeta.