Skoči na sadržaj

OPĆI UVJETI MVM VAN SLOBBE BV

OPĆI UVJETI MVM VAN SLOBBE BV

Uvjeti korištenja

Od: MvM van Slobbe BV
Smješteno u: Noordhoek na adresi Bisschop Hopmansstraat 50.
U tim uvjetima MvM znači MvM Slobbe BV

Primjenjivost ovih uvjeta
Ovi se opći uvjeti primjenjuju na sve ponude i ugovore u kojima je MvM uključen kao stranka, osim ako su se stranke izričito pismeno dogovorile ili se čini drugačije da su stranke u cijelosti ili djelomično odvojile ove opće uvjete. Bilo koja kupnja ili drugi uvjeti kupca ne vrijede, osim ako ih MvM izričito nije prihvatio u pisanom obliku.
Ponude i ponude
Ponude i ponude koje daje MvM su bez obveze i vrijede 14 dana nakon datuma, osim ako nije drugačije naznačeno. Ugovor se zaključuje samo kada kupac vrati ponudu na odobrenje i MvM potvrdi narudžbu kupcu.Ugovor se zaključuje i kada MvM izvrši ponudu ili ponudu koju kupac vrati.
Ako nije izričito navedeno drugačije, sva roba koja se nudi i kotira je rabljena roba, a ne nova. Ponude i ponude u vezi s rabljenom robom podliježu odlučnom uvjetu da ta roba još uvijek bude u potpunom posjedu MvM-a u trenutku isporuke. Ako je ponuđena ili kotirana roba u trenutku isporuke u cijelosti ili djelomično uništena ili je nepotpuna, prodana i isporučena trećoj strani, MvM ima pravo raskinuti ugovor pismenom izjavom upućenom kupcu, a da MvM nije dužan platiti naknadu. bilo kojeg oblika naknade. Ako MvM raskine ugovor, dužan je kupcu vratiti ono što je mogao platiti kao predujam.
Najave o godini gradnje i ostalim detaljima ili isporučenoj robi daju se prema našim najboljim saznanjima, a da MvM ne može garantirati točnost istih.
Cijena i plaćanje
Ako nije drugačije naznačeno, cijene navedene u ponudi ili u ponudi navedene su u eurima i ne uključuju porez na promet, troškove prijevoza kao ni poreze i namete koje je država nametnula u vezi s isporukom i / ili prijevozom.
Ako je kupac nastanjen izvan Nizozemske, a troškovi prijevoza i osiguranja također su uključeni u ugovor, prihodi od osiguranja zamijenit će kupljene predmete ako su prodani predmeti u cijelosti ili djelomično otkazani nakon isporuke.
Ako unaprijed nije dogovoreno plaćanje, primjenjuje se rok plaćanja od sedam dana nakon datuma računa. Isplata se mora izvršiti bez prebijanja ili obustave iz bilo kojeg razloga, osim ako je zakonom utvrđeno da kupac ima pravo na naknadu ili suspenziju.
Kupci koji se nalaze izvan Nizozemske uvijek moraju platiti prije isporuke. MvM ima pravo obustaviti isporuke sve dok dužni iznos nije plaćen, a da nije dužan platiti bilo kakav oblik naknade ili naknade kupcu. Ako se roba ne može isporučiti jer kupac ne podmiruje svoje financijske obveze, MvM će robu pohraniti na trošak i rizik kupca. Troškovi skladištenja u cijelosti su na teret klijenta.
Ako kupac ne uspije kupiti ili platiti nakon podsjetnika i poziva, MvM ima pravo raskinuti ugovor i prodati i / ili unajmiti i / ili isporučiti robu trećoj strani. Troškovi i / ili gubitak dobiti povezani s tim u potpunosti su za račun kupca. MvM ima pravo nadoknaditi ove troškove i / ili gubitak dobiti svime što ima u posjedu od kupca, bez obzira na odredište primljenih iznosa.
Ako kupac ne može ispuniti svoje financijske obveze, MvM ima pravo tražiti sigurnost od kupca i prije i poslije isporuke. Ako osiguranje koje zahtijeva MvM nije pruženo ili nije pruženo na vrijeme, ima pravo obustaviti svoje obveze iz sporazuma ili raskinuti sporazum. Sva šteta i gubitak dobiti koji iz toga proizilaze za MvM u potpunosti su za račun kupca.
Ako se kupac ne usprotivi računu u roku od trideset dana od datuma računa, smatrat će se da ga je kupac prihvatio.
Ako kupac unatoč podsjetniku ne ispuni svoje obveze, MvM ima pravo obustaviti ispunjavanje svojih obveza, a da pritom obveze kupca ne budu suspendirane.
Ako su se stranke dogovorile o obročnom plaćanju, kupac mora pružiti MvM-u ovlaštenje za izravno terećenje. Ako je izravno terećenje otkazano ili odbijeno, kupac je odmah i bez daljnje obavijesti o zadanom. U slučaju zakašnjelog plaćanja rata ili storniranja, pravo na obročno plaćanje prestaje i kupac će odmah dugovati (preostalu) glavnicu.
U slučaju zakašnjenja s plaćanjem, kupac će osim glavnice dužiti i izvanparnične troškove naplate i kamate. Kamata je jednaka zakonskoj kamati i dospijeva od dana dospijeća glavnice na temelju prethodnog članka. Izvansudski troškovi naplate utvrđeni su na 15% od glavnice, s najmanje 250 EUR po neplaćenom računu.
Sva roba koju isporučuje MvM ostaje njegovo vlasništvo sve dok je kupac ne plati u cijelosti. Isplate se prvo odbijaju od troškova (naplate), gubitka dobiti i kamata, a tek se potom odbijaju od glavnice. Ako je u transakciji isporučeno mnoštvo robe, vlasništvo nad cijelom isporučenom robom preći će na kupca tek kad je račun za cjelokupnu isporuku plaćen u cijelosti.
dostava
Ako nije drugačije ugovoreno, dostava se vrši u radionici MvM. Od trenutka isporuke ili isporuke roba je u potpunosti na rizik kupca.
Kupac je kupljenu robu dužan prihvatiti u trenutku kada mu se isporučuje ili u trenutku kada mu se stavlja na raspolaganje u skladu s ugovorom.
Ako kupac odbije ili ne pruži informacije ili upute potrebne za isporuku, roba će se skladištiti na trošak i rizik kupca. U tom slučaju kupac duguje sve dodatne troškove, uključujući u svakom slučaju troškove skladištenja. Sve to ne utječe na obvezu plaćanja dogovorene kupoprodajne cijene, moguće plus kamate i troškovi.
Ako kupac ima prebivalište izvan Nizozemske, smatra se da je roba isporučena od trenutka isporuke robe prijevozniku.
Vrijeme isporuke
Dogovoreno vrijeme isporuke nije rok, osim ako nije izričito drugačije dogovoreno. U slučaju kasne isporuke, kupac stoga mora MvM-u dati pisanu obavijest o neispunjavanju obaveza. MvM može biti zadani samo nakon pismene obavijesti o zadanom. MvM neće biti zadani ako je neisporuka ili kasna isporuka rezultat okolnosti koje nisu u njegovom riziku. Ne riskira MvM da predmet sporazuma nije (više) nedostupan, bez obzira na razlog.
Dio isporuke
MvM može isporučiti prodanu robu u dijelovima, osim ako djelomična isporuka nema neovisnu vrijednost. Ako se roba isporučuje u dijelovima, MvM je ovlašten fakturirati svaki dio zasebno.
Montaža
Ako se dogovori, isporučeni ili unajmljeni stroj tehničar će instalirati na lokaciji putem MvM-a o trošku kupca / stanara.
Instalacija je ograničena na puštanje u rad i podešavanje stroja. Kupac / stanar mora osigurati da je stroj sastavljen na željenom mjestu i da su sva pomagala, uključujući električnu energiju itd., Prisutna i postavljena na ispravna mjesta. MvM nije odgovoran za nedostatak potrebnih resursa.
Nedostaci; razdoblja za žalbe
Roba se odmah prodaje ili daje u najam i u stanju u kojem je bila u trenutku zaključenja sporazuma. MvM ne jamči da proizvodi koji se prodaju ili iznajmljuju udovoljavaju kvaliteti koju želi kupac. Ako stanar ili kupac želi veću sigurnost u vezi s tim, mora o svom trošku provesti istragu prije sklapanja sporazuma.
Po isporuci, kupac / stanar mora istražiti je li isporučena roba u skladu s ugovorom. Odstupanja ili nedostaci u odnosu na vrijeme sklapanja sporazuma moraju se prijaviti MvM-u u roku od dva dana od isporuke. Nakon tog razdoblja prestaje pravo na pozivanje na ove nedostatke ili odstupanja.
MvM samo jamči da roba funkcionira u skladu sa svrhom u trenutku isporuke.
Kupci iz Nizozemske i izvan nje kupuju robu u stanju u kojem se nalazi prilikom isporuke. Prije isporuke kupac mora sam (ili ga treba pregledati) funkcionira li kupljeni predmet ispravno. Otkriveni kvarovi nakon isporuke u potpunosti su na štetu i rizik kupca.
Iznajmljivanje robe
Ako kupac unajmljuje robu, primjenjuju se sljedeće dodatne odredbe.
Ako nije izričito navedeno drugačije, unajmljena roba je rabljena roba. Kada stavlja iznajmljenu nekretninu na raspolaganje, stanar mora odmah pregledati unajmljenu nekretninu radi ispravnosti i cjelovitosti. Žalbe u vezi s tim bit će uvažene samo ako se MvM-u podnese žalba u roku od 24 sata nakon što bude dostupna.
Prije početka ugovora o najmu, stanar duguje polog u iznosu od 10% od vrijednosti unajmljene imovine, koju određuje MvM. Polog će se vratiti na kraju razdoblja najma i služi kao jamstvo da se unajmljena nekretnina vrati u ispravnom stanju. Polog se ni pod kojim uvjetima ne može koristiti za plaćanje bilo kojeg razdoblja najma.
Najamnina se određuje na početku najma. Ako se zakup odnosi na razdoblje dulje od jedne kalendarske godine, MvM ima pravo povećati najamninu nakon isteka svakog 12-mjesečnog razdoblja za postotak koji odgovara zakonskoj kamati u trenutku kada se najamnina može revidirati.
Stanar uvijek mora pažljivo koristiti unajmljenu imovinu i odgovoran je za nepropisnu upotrebu, gubitak i krađu. Što je više moguće, stanar mora sklopiti osiguranje od rizika. U slučaju gubitka ili krađe, novac od osiguranja zamijenit će unajmljenu imovinu i MvM će biti subrogiran na prava kupca u odnosu na osiguravajuće društvo u vezi s ovom štetom.
Ako se dogodi nesreća s unajmljenom imovinom ili ako su treće strane zaplijenile unajmljenu imovinu ili na drugi način zahtijevaju teška prava ili zahtjeve, stanar je dužan odmah obavijestiti MvM.
Ako nije drugačije ugovoreno, svakodnevno održavanje iznajmljene imovine u cijelosti ide na teret stanara, osim ako održavanje nije potrebno za održavanje iznajmljene imovine. U tom slučaju, MvM ima pravo odrediti način na koji će se odvijati popravci i ako su troškovi popravka nerazmjerno visoki u odnosu na vrijednost unajmljene stvari, MvM ima pravo na povrat unajmljene stvari bez potrebe za zamjenom. mašina. Zakup će tada prestati kad je stanar prijavio kvar MvM-u. Tijekom razdoblja u kojem stanar ne može iskoristiti unajmljenu imovinu kao rezultat nedostatka koji je u opasnosti od MvM-a, on nema pravo na naknadu štete, već za to razdoblje prestaje samo obveza plaćanja najamnine.
Na kraju razdoblja najma stanar mora vratiti imovinu u stanje kakvo je isporučeno, osim ako je trajanje ugovora o najmu bilo takvo da se od stanara ne može opravdano očekivati ​​da vrati imovinu u isto stanje. u tom slučaju, stanar mora vratiti unajmljenu imovinu - uzimajući u obzir sve okolnosti - u razumnom stanju. U slučaju razmimoilaženja u vezi s tim, stranke će na zahtjev najmarljivije stranke na zahtjev predsjedatelja gospodarske komore, koji će donijeti obvezujuću odluku između stranaka, međusobno imenovati obvezujućeg savjetnika i u nedostatku međusobnog dogovora. Obvezujući savjetnik također određuje koja od strana mora platiti predujam i na kraju njegove pune troškove.
U slučaju preranog raskida zakupa, stanar će najmodavcu dužiti kaznu u iznosu od 50% od najamnine tijekom preostalog razdoblja. U slučaju likvidacije, bankrota ili obustave plaćanja, smatrat će se da je ugovor o najmu pravno raskinut i unajmljena imovina mora se odmah vratiti MvM-u, ne dovodeći u pitanje njegova potraživanja prema zaključenom ugovoru o najmu.
Na kraju ugovora o najmu stanar mora unajmljenu imovinu vratiti u radionicu MvM.
Sila većine
Ne može mu se pripisati nedostatak MvM-a ako je u situaciji više sile. Viša sila uključuje najmanje, ali nije ograničena na: - Prekid poslovanja ili prekid poslovanja bilo koje prirode, bez obzira na uzrok - Gubitak ili oštećenje prodane ili unajmljene imovine - Kašnjenje ili ometanje prijevoza prodane ili unajmljene imovine, kao rezultat toga (pravovremena) dostava kupac je ometan ili onemogućen.
U slučaju više sile, MvM ima pravo, u roku od (3) tri tjedna nakon nastanka više sile, ili promijeniti rok dovršenja ili isporuke ili izvanparnično raskinuti ugovor bez ikakve obveze plaćanja naknade za štetu i / ili gubitak dobiti.
Promjene uvjeta
MvM je ovlašten izmijeniti ove uvjete. Ove promjene stupaju na snagu najavljenim datumom stupanja na snagu. MvM će izmijenjene uvjete poslati drugoj strani. Ako nije objavljen datum stupanja na snagu, promjene će stupiti na snagu za drugu stranu čim bude obaviještena o promjeni.
Mjerodavno pravo i sporovi
Svi ugovori između MvM-a i ugovornih strana uređeni su nizozemskim zakonom.
Ako s tim u vezi nije drukčije određeno, svi sporovi moraju se pokrenuti pred nadležnim sudom u jurisdikciji u kojoj je osnovana MvM.
Primjenjivost Bečke prodajne konvencije izričito je isključena