Přejít na obsah

Použité zahradnické stroje a materiálySpecializuje se na skleníkovou zeleninu Pouze ty nejlepší značky

Všeobecné obchodní podmínky
Nebo: MvM van Slobbe BV
Registrováno na: Noordhoek na Bisschop Hopmansstraat 50
V těchto podmínkách a podmínkách MvM se rozumí MvM společnosti Slobbe BV

Použitelnost těchto podmínek
Tyto všeobecné podmínky se vztahují na všechny nabídky a smlouvy, na nichž se MvM podílí jako strana, pokud se strany výslovně a písemně nedohodly jinak nebo pokud se na strany nedojde, pokud se zříká uplatňování těchto podmínek jako celku nebo jejich části. Jakýkoli nákup nebo jiné podmínky kupujícího se nepoužijí, pokud je společnost MvM výslovně písemně nepřijme.
Nabídky a nabídky
Nabídky a nabídky MvM jsou nezávazné a platí po dobu 14 dnů od data v nich stanoveného, ​​pokud není uvedeno jinak. Smlouva bude uzavřena pouze v případě, že kupující vrátil nabídku k souhlasu a společnost MvM potvrdila objednávku kupujícímu. Smlouva bude uzavřena také tehdy, když MvM provedl nabídku nebo nabídku kupujícího.
Není-li výslovně stanoveno jinak, veškeré nabízené a citované zboží bude použitým zbožím, nikoli novým. Nabídky a nabídky týkající se použitého zboží budou podány za rozhodné podmínky, že toto zboží je v okamžiku dodání stále zcela ve vlastnictví MvM. Pokud je nabízené nebo nabízené zboží v okamžiku dodání část / zničeno úplně nebo zčásti, neúplné nebo bylo prodáno a dodáno třetí straně, je společnost MvM oprávněna smlouvu zrušit písemným oznámením kupujícímu, aniž by byla společnost MvM povinna jakékoli formě náhrady škody. Když MvM zruší smlouvu, je povinen vrátit kupujícímu veškeré peníze, které zaplatil jako zálohu.
Prohlášení týkající se roku výroby a dalších údajů o nabízeném nebo dodávaném zboží se provádí podle nejlepších znalostí společnosti MvM, aniž by společnost MvM zaručovala jejich přesnost.
Cena a platba
Pokud není stanoveno jinak, budou ceny uvedené v nabídce nebo cenové nabídce vyjádřeny v eurech a nebudou zahrnovat daň z přidané hodnoty, náklady na dopravu ani daně a poplatky uložené vládou v souvislosti s dodávkou a / nebo přepravou.
Pokud se kupující nachází mimo Nizozemsko a náklady na dopravu a pojištění jsou zahrnuty ve smlouvě, nahradí pojistné platby zboží zakoupené v případě ztráty nebo zničení prodaného zboží po dodání nebo jeho části.
Pokud nebyla dohodnuta platba předem, bude platební lhůta 7 dní od data vystavení faktury. Platba musí být provedena bez náhrady nebo pozastavení bez ohledu na důvod, pokud kupující nezakládá zákonný nárok, který ji opravňuje k vyrovnání nebo pozastavení.
Kupující se sídlem mimo Nizozemsko musí vždy zaplatit před dodáním. MvM je oprávněna pozastavit dodávky, dokud nebyla splatná splatná platba, a to bez jakéhokoli závazku k náhradě škody nebo úhradě kupujícího. Pokud zboží nelze dodat, protože kupující nesplnil své finanční závazky, společnost MvM uschová zboží na účet a riziko kupujícího. Náklady na skladování budou zcela na účet kupujícího.
Pokud kupující po poptávce a varování zůstane v prodlení s ohledem na přijetí nebo platbu, je společnost MvM oprávněna smlouvu zrušit a prodat a / nebo pronajmout a / nebo dodat zboží třetí straně. Z tohoto důvodu budou náklady a / nebo ušlý zisk zcela na účet kupujícího. MvM je oprávněna kompenzovat tyto náklady a / nebo ušlý zisk všemi penězi, které od kupujícího obdržela, bez ohledu na přidělení obdržených částek.
Pokud kupující není schopen dostát svým finančním závazkům, má MvM nárok na záruku před i po dodání od kupujícího. Pokud jistota požadovaná společností MvM není poskytnuta včas, je oprávněna dle svého uvážení pozastavit své závazky vyplývající ze smlouvy nebo smlouvu zrušit. Veškeré škody a ušlý zisk z účtu kupujícího.
Pokud kupující nezpochybní fakturu do třiceti dnů od data vystavení faktury, má se za to, že dotyčná faktura byla kupujícím přijata.
Pokud kupující navzdory poptávce a varování zůstane v prodlení s plněním svých povinností, je MvM oprávněna pozastavit plnění svých povinností, aniž by to způsobilo pozastavení povinností kupujícího.
Pokud se strany dohodnou na platbě ve splátkách, musí kupující poskytnout společnosti MvM automatické povolení inkasa. Pokud bude automatická platba stornována nebo odmítnuta, kupující bude okamžitě a bez dalšího upozornění v prodlení. V případě nezaplacení včas nebo zrušení platby zaniká právo na platbu v zařízeních a kupujícímu je okamžitě splatná zbývající částka jistiny.
Kupující je povinen v případě nezaplacení včas uhradit kromě jistiny i náklady na mimosoudní inkaso a úroky. Úrok je totožný s právním úrokem a je splatný od data splatnosti faktury nebo od data splatnosti částky jistiny stanovené v předchozím článku. Náklady na mimosoudní inkaso budou stanoveny jako 15% z částky jistiny, přičemž nezaplaceno bude minimálně 250 EUR za jednu fakturu.
Veškeré zboží dodávané společností MvM zůstává jeho vlastnictvím, dokud je kupující nezaplatí v plné výši. Platby se nejdříve použijí na snížení (inkasních) nákladů, ušlého zisku a úroků, poté se použijí na snížení částky jistiny. Pokud transakce zahrnuje dodání většího množství zboží, pak se vlastnické právo na veškeré společně dodávané zboží přenese na kupujícího až po úplném vyúčtování celé dodávky.
Dodání
4.1 Není-li dohodnuto jinak, budou dodávky dodány ze závodu MvM, od okamžiku dodání bude zboží pro riziko kupujících.
4.2 Kupující je povinen převzít zboží zakoupené v okamžiku, kdy mu je dodáno, nebo v okamžiku, kdy mu mělo být podle smlouvy dodáno.
4.3 Pokud kupující odmítne převzít nebo z nedbalosti poskytne pokyny nezbytné pro dodání, bude zboží uloženo na účet a riziko kupujícího. Kupujícímu v takovém případě vzniknou veškeré další náklady, včetně nákladů na skladování. Tím vším není dotčena platba dohodnuté kupní ceny, případně navýšená o úroky a náklady.
4.4 Pokud se kupující nachází mimo Nizozemsko, má se za to, že zboží bylo doručeno okamžikem jeho převodu provozovateli dopravy.
Dodací lhůta
Dohodnuté dodací lhůty nejsou termíny, pokud není výslovně dohodnuto jinak. V případě nedodání včas musí kupující písemně oznámit společnosti MvM, že je v prodlení. Teprve po písemném oznámení se ve výchozím nastavení může stát MvM. MvM se nestane v prodlení, pokud je nedodání nebo nedodání včas výsledkem okolností, za které nenese žádné riziko. Předmět smlouvy, který (již) není k dispozici, není pro riziko společnosti MvM, bez ohledu na důvod.
Částečné dodávky
MvM je povoleno dodávat zboží částečně, pokud částečná dodávka nemá samostatnou hodnotu. Pokud bude zboží dodáno částečně, je společnost MvM oprávněna fakturovat každou část zvlášť.
Instalace
Po dohodě bude instalatér dodaný nebo pronajatý na účet kupujícího / nájemce na místě montérem MvM
Instalace musí být omezena na uvedení stroje do provozu a jeho nastavení. Kupující / nájemce musí zajistit, aby byl stroj sestaven na určeném místě a aby byly na příslušných místech přítomny a namontovány všechny zdroje včetně elektřiny. MvM neodpovídá za opomenutí požadovaných zdrojů.
Vady; lhůta pro reklamaci
Zboží bude prodáno nebo pronajato na riziko kupujícího / nájemce a ve stavu, v jakém bylo v době uzavření smlouvy. MvM nezaručuje, že prodané nebo pronajaté zboží splňuje kvalitativní požadavky kupujícího. Pokud nájemce nebo kupující v tomto ohledu požaduje větší jistotu, může před uzavřením smlouvy zahájit vlastní přezkum.
Po dodání by měl kupující / nájemce určit, zda dodané zboží splňuje smlouvu. Společnost MvM musí být informována o odchylkách nebo vadách ve vztahu k době, kdy byla smlouva uzavřena, do dvou dnů od dodání. Po této lhůtě zaniká právo na odvolání proti těmto vadám nebo odchylkám.
Záruka společnosti MvM se omezuje na záruku, že zboží v okamžiku dodání bude fungovat tak, jak bylo zamýšleno.
Kupující mimo Nizozemsko přijmou zboží v jeho stavu při dodání. Kupující musí před dodáním (d) zkontrolovat (d) zakoupené zboží z hlediska správné funkce. Vady zjištěné po dodání budou plně na účet a riziko kupujícího.
Pronájem zboží
Pokud si kupující pronajme zboží, použijí se následující dodatečná ustanovení.
Pokud není výslovně dohodnuto jinak, pronajatým zbožím bude použité zboží. Jakmile je pronajaté zboží k dispozici, je nájemce povinen jej okamžitě zkontrolovat z hlediska správnosti a úplnosti. Stížnosti týkající se takového zboží budou přijímány, pouze pokud budou předloženy společnosti MvM do 24 hodin od jeho dodání.
Před zahájením nájemní smlouvy je nájemci splatná záloha ve výši 10% z hodnoty pronajatého zboží, kterou stanoví MvM. Záruční kauce bude vrácena na konci doby pronájmu a má zajistit, aby bylo pronajaté zboží vráceno v dobrém stavu. Záruční částka nesmí být za žádných okolností použita k uspokojení jakékoli splátky leasingu.
Cena nájmu bude stanovena na začátku nájemní smlouvy. Pokud je leasingová smlouva uzavřena na dobu delší než jeden kalendářní rok, je společnost MvM oprávněna na konci každého období 12 měsíců zvýšit leasingovou cenu o procento, které odpovídá zákonné úrokové sazbě platné v době, kdy leasingová cena nárok na kontrolu.
Nájemce zachází se zbožím pronajatým s náležitou a řádnou péčí a nese odpovědnost za neoprávněné použití, ztrátu a krádež. Nájemce se pokud možno zajistí pro tato rizika. V případě ztráty nebo krádeže pojistné peníze nahradí pronajaté zboží a MvM bude převedena, pokud jde o poškození práv kupujícího ve vztahu k pojišťovně.
Pokud by pronajaté zboží podléhalo vážnému incidentu nebo by třetí strany měly pronajaté zboží připsat nebo jinak požadovat právo na břemeno nebo nároky, je nájemce povinen neprodleně informovat MvM.
Není-li dohodnuto jinak, denní údržba pronajatého zboží bude výhradně na účet nájemce, pokud taková údržba není nezbytná pro další existenci pronajatého zboží. V takovém případě je společnost MvM oprávněna rozhodnout, jak má být oprava provedena, a pokud by náklady na opravu byly podle úsudku společnosti MvM nepřiměřeně vysoké vzhledem k hodnotě pronajatého zboží, je společnost MvM oprávněna získat zpět pronajaté zboží bez v rámci jakékoli povinnosti poskytnout náhradní stroj. Nájemní smlouva končí okamžikem, kdy nájemce nahlásil vadu společnosti MvM. Během doby, kdy nájemce nebude moci použít pronajaté zboží v důsledku vady, která je pro riziko MvM, nebude mít nárok na náhradu škody, která bude osvobozena pouze od povinnosti platit leasing za toto období.
Na konci doby leasingu musí nájemce vrátit předmět ve stavu, v jakém byl při dodání, ledaže doba trvání leasingové smlouvy byla taková, že nelze rozumně očekávat, že společnost elssee vrátí zboží pronajaté ve stejném stavu. V takovém případě by měl nájemce zohlednit všechny okolnosti - vrátit pronajaté zboží v rozumném stavu. V případě rozdílného názoru na tyto strany jmenuje rozhodce, který učiní rozhodnutí pro strany závazné - a pokud nedojde ke společné dohodě, na žádost kterékoli ze smluvních stran je obchodní zástupce obchodní komory. Arbitr také určí, která strana má zaplatit zadržovací poplatek a nakonec celé jeho náklady.
V případě předčasného ukončení nájemní smlouvy náleží nájemci nižší pokuta ve výši 50% nájemného splatného po zbývající dobu platnosti smlouvy. V případě likvidace, bankrotu nebo moratoria na zaplacení se má za to, že nájemní smlouva byla ze zákona zrušena a pronajaté zboží musí být společnosti Flamingo okamžitě vráceno, aniž by byla jakýmkoli způsobem dotčena práva této společnosti na základě uzavřené nájemní smlouvy.
Na konci leasingové smlouvy musí nájemce vrátit zboží pronajaté na pracoviště MvM
Vyšší moc
Společnost MvM nemusí nést odpovědnost za závadu na své straně, pokud se nachází v situaci vyšší moci. Vyšší moc zahrnuje přinejmenším:
Provozní narušení nebo průmyslové poruchy jakékoli povahy, bez ohledu na to, zda jsou příčinou
Ztráta nebo poškození prodaného nebo pronajatého zboží
Zpoždění nebo znemožnění přepravy prodaného nebo pronajatého zboží, které znemožňuje nebo znemožňuje (včasné) dodání kupujícímu.
V případech vyšší moci bude mít společnost MvM právo do tří (3) týdnů od vzniku situace vyšší moci podle svého uvážení buď změnit dobu dokončení nebo dodání, nebo zrušit smlouvu bez zásahu zákona, aniž by byla držena náhrady za poškození a / nebo ušlý zisk.
Změna podmínek
Společnost MvM je oprávněna provádět změny těchto podmínek. Tyto změny nabývají účinnosti okamžikem stanoveným pro zahájení jejich provozu. MvM zašle pozměněné podmínky druhé straně. Není-li stanoven čas, aby změny vstoupily v platnost, nabývají účinky pro druhou stranu, jakmile je o změně informována.
Rozhodné právo a spory
Všechny smlouvy mezi MvM a jejími smluvními stranami se řídí nizozemským právem.
Pokud není stanoveno jinak, měly by být všechny spory předloženy příslušnému soudu v jurisdikci, ve které má společnost MvM sídlo.
Aplikace na Vídeňskou prodejní úmluvu bude výslovně vyloučena.